ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

 1. Door het feit zelf een bestelling te plaatsen bij de leverancier, verklaart de koper zich akkoord met alle hierna gedefinieerde verkoopsvoorwaarden.
 2. Behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de partijen wordt overeengekomen, vormen de in onderhavige weergegeven bepalingen en voorwaarden het geheel van de tussen koper en leverancier afgesloten akkoorden en overeenkomsten, en zulks niettegenstaande alle tegenovergestelde bepalingen die op de door de koper uitgegeven orderbonnen of andere documenten kunnen voorkomen.

2. BESTELLINGEN

 1. Zaken door de vertegenwoordigers van de leverancier afgesloten, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de leverancier.
 2. De eventuele herroeping van de koper is onderworpen aan het schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de leverancier die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst kan eisen.
 3. Voor telefonische bestellingen van de koper aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid tenzij de koper kan aantonen dat een foutief uitgevoerde bestelling aan de leverancier te wijten is.
 4. De leverancier behoudt zich het recht voor bij of na het aangaan van overeenkomsten, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen zekerheid te stellen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3. PRIJZEN

 1. De prijzen zijn netto, vertrek magazijnen van leverancier en exclusief B.T.W.
 2. De prijzen zijn geldig voor bestellingen waarvan de levering kan geschieden binnen de maand na datum van deze laatste.

4. LEVERINGEN

 1. De goederen in onderhavig document vermeld mogen alleen tentoongesteld en ter verkoop aangeboden worden aan het brillendragend groot publiek en eindgebruiker op het adres van koper in dit document aangegeven.
 2. De goederen reizen voor rekening en op risico van de bestemmeling koper, zelfs bij franco levering door leverancier.
 3. De leveringstermijnen zijn benaderend en informatief.
 4. De verzendingskosten worden door de leverancier aan de koper bij elke verzending aangerekend. De kostprijs van deze verzending is conjunctuur gebonden en wordt regelmatig aangepast.
 5. Eventuele vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling noch annulering van de bestelling door koper.
 6. De leverancier behoudt zich het recht voor de goederen of diensten aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijke leveringen betreft.
 7. De leverancier behoudt zich het recht voor kopers van levering uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan deze leveringsvoorwaarden houden.
 8. Producten in bewerking kunnen niet worden afbesteld. Indien de koper een order annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten en voor schade-vergoeding wegens winstderving.
 9. Consignatie of zo genoemde ’’op zicht’’-leveringen bestaan niet.
 10. Bestelde goederen worden niet teruggenomen of omgewisseld. Mocht dit echter te zeer uitzonderlijke titel toch onderhandeld worden en zou er een creditnota moeten uitgeschreven worden door leverancier voor terugname van handelswaren in perfecte staat, zal het brutobedrag in elk geval verminderd worden met 10 % wegens onkosten voor nazicht, herverpakking en administratie.

5. PUBLICITEITSMATERIAAL

Al het publiciteitsmateriaal dat gratis ter beschikking wordt gesteld van de koper m.b.t. die producten waarvan de leverancier het alleenverkoopsrecht bezit, blijft eigendom van de leverancier. De koper is verplicht bij eerste verzoek van leverancier het uitgeleverd materiaal terug te bezorgen.

6. KLACHTEN

Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door ons geleverde goederen.

 1. Acht dagen na datum van de verzendingsnota worden geen klachten meer aanvaard door leverancier.
 2. Klachten dienen met aangetekend schrijven binnen acht dagen, na datum verzendingsnota in het bezit te zijn van de leverancier, met vermelding van verzendingsnota-/factuurnummer en warenonderwerp.
 3. Klachten omtrent enige levering geven geen recht tot niet betalen of het staken van betaling van enige rekening.

7. BETALINGEN

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op:
  1. De ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling;
  2. De ontvangst van de goederen of de levering van diensten indien de datum van ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de schuldenaar van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangst dan de goederen of diensten, behoudens bij bedongen voorschotten.
 2. Elke niet betaalde factuur zal vanaf de dag volgend op de hiervoor bepaalde termijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht geven op de betaling van een interest zoals bepaald in de Wet van
 3. 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07 augustus 2002).
 4. Alle niet betaalde facturen binnen de hiervoor bepaalde termijn zullen daarnaast recht geven op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar van alle relevante invorderingskosten ontstaan door
 5. de betaalachterstand, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
 6. Bovendien zal bij niet betaling binnen de hiervoor bepaalde termijn een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 euro, onverminderd
 7. de toepassing van de artikelen 1153 en 1154 van het Burgerlijk Wetboek, en telkens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 8. In afwijking van art. 1583 BW gaat de eigendom van de geleverde goederen pas over op de koper na volledige betaling van de facturen én alle kosten die gebeurlijk zijn ontstaan door laattijdige betaling.
 9. Bij gebreke aan tijdige betaling behoudt de leverancier zich het recht voor alle andere afgesloten contracten en geplaatste bestellingen te annuleren op kosten van de koper, bovenop een forfaitaire schadevergoeding ten gevolge van deze annulatie ten bedrage van 10 % van de waarde van de bestellingen en de overige afgesloten contracten.
 10. De koper is gerechtigd, mits zijn betaling in het bezit is van de leverancier van het volledig netto factuur-bedrag binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum een betalingskorting van 2%, eventueel door leveranciers voorberekend op document en conform aan de BTW wetgeving, af te trekken, indien geen andere achterstallige rekeningen bestaan.
 11. De voorwaarde 7g geldt slechts voor die handelswaren, die door koper zullen opnieuw verkocht worden aan eindverbruiker. Op machines, instrumenten, winkelinstallaties en alle andere kapitaals- of investerings-goederen bestaat geen betalingskorting en is de voorwaarde 7g niet van toepassing. Deze goederen worden per definitie contant betaald.
 12. Ingeval de leverancier toestaat dat facturen op overeengekomen vervaldagen worden betaald, dient er wel de nadruk op gelegd dat, behalve voor door ons aanvaarde uitzonderingen en afwijkend van Art.1583 van het B.W. de eigendomsoverdracht slechts plaats heeft nadat de verkoopprijs, eventueel verhoogd met de kosten, volledig betaald is en er geen andere achterstallige rekeningen zouden bestaan.
 13. Afgevaardigden van leveranciers zijn niet bevoegd om facturen van leveranciers te innen, noch om geldige kwijtschriften af te geven, te tekenen of gerechtelijke verbintenissen aan te gaan. Uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen enkel door schriftelijke goedkeuring van de leveranciers uitzonderlijk aangebracht worden.
 14. Bij sluiting van het kalenderjaar komen alle bedragen van facturen die niet zouden in de 30 dagen betaald zijn geweest, niet in aanmerking voor het behalen van eventuele kortingen zouden deze onderhandeld zijn geweest.
 15. Alle kosten voor inningen teweeggebracht door laattijdige betalingen vallen ten laste van koper en dit in vermeerdering van alle regels hierboven opgesomd.

8. DIVERSEN

 1. De leverancier spant zich optimaal in om wisselstukken zo lang mogelijk te kunnen leveren zonder echter er de continuïteit van te verzekeren.
 2. De leverancier garandeert zijn goederen tegen fabricagegebreken die in de 3 maanden na aankoop door koper zouden kunnen bewezen worden.

9. BETWISTINGEN

Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de leverancier waar de hoofdzetel van de maatschappij gevestigd is, zelfs ingeval van oproeping in vrijwaring en of meerdere verweerders. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.